ΗΜΕΡΙΔΕΣ Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

ΗΜΕΡΙΔΑ RIS3 – 04/03/2016


 Παλαιότερες εκδηλώσεις RIS3:

ΗΜΕΡΙΔΑ RIS3 – 22/01/2016

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ RIS3 – 7 & 8/12/2015

ΗΜΕΡΙΔΑ RIS3 – 21/3/2015

ΗΜΕΡΙΔΑ RIS3 – 7/4/2014

ΗΜΕΡΙΔΑ RIS3 – 29/4/2013


Σχετικά με την Έξυπνη Εξειδίκευση

Η καινοτομία διαδραματίζει έναν βασικό ρόλο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας περιφέρειας, καθώς και στην αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, όπως οι δημογραφικές αλλαγές, η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η καινοτομία είναι μια διαδικασία που μετατρέπει τη γνώση σε οικονομικές και κοινωνικές αξίες επιταχύνοντας την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευημερία. Η καινοτομία πρέπει να γίνεται με επικέντρωση στον ανθρώπινο παράγοντα και στις επιχειρήσεις που είναι σε θέση να μεταφράσουν την καινοτομία σε νέες θέσεις εργασίας και αξίες.

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία υιοθετείται στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι μια στρατηγική η οποία προωθεί την καινοτομία που ενισχύει τους οικονομικούς τομείς μιας περιοχής που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα μέσα από μια στοχευμένη προσέγγιση.

H στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης μιας περιφέρειας θα πρέπει να εστιάσει σε βασικές κατευθύνσεις όπως π.χ :

  • Η διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και άλλων εταίρων.
  • Η συμβολή στην ανάπτυξη και την απασχόληση εστιάζοντας στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και στην ωρίμανση της αγοράς.
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη καινοτομιών και την επιχειρηματικότητα με την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση.
  • Η διαμόρφωση ενός συστήματος καινοτομίας με σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες και ιεραρχήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών και το επίπεδο των διαθέσιμων πόρων.

Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 2014-2020, η έξυπνη εξειδίκευση έχει προταθεί ως ένας «εκ των προτέρων επιβαλλόμενος όρος (“ex-ante conditionality”)». Αυτό σημαίνει ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να έχει υιοθετήσει μια τέτοια στρατηγική πριν αρχίσει η εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου.

Σχετικά κείμενα:

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ RIS3

Συγκρότηση Δικτύου για την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (Regional Smart Specialization Strategy) στην Περιφέρεια Αττικής.


Περιφερειακή Διάσταση του Σχεδιασμού για την Ερευνα την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία την προγραμματική περίοδο 2014-2020.


RIS 3 Guide: Research and Innovation Strategies for Smart Specialization.


Πρόταση Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Εθνική Στρατηγική για τη Ερευνα Τεχνολογία και Καινοτομία για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.


Guide to Research and Innovation strategies for Smart Spescialisations (RIS 3).


R&I Strategies for Smart Specialisation:Political contex and preparation for 2014-2020 Structural Funds Programmes.