ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020

Τελευταία ενημέρωση 17/12/2019

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ_ΠΡΑΞΕΩΝ_17_12_2019


Εντάξεις και Τροποποιήσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας 

Άξονας Προτεραιότητας 01 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 02 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 03 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 04 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 05 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 06 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 07 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 08 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 09 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 10 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 11 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 12 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 13 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)


Εντάξεις Κρατικών Ενισχύσεων

ΑΠ_03_ΚΕ_ΚΩΔΙΚΟΣ_ΟΠΣ_2633_7ΝΦΦ7Λ7-602

ΑΠ_03_ΚΕ_ΚΩΔΙΚΟΣ_ΟΠΣ_2633_ΤΡΟΠ_ΩΟΔΓ7Λ7-524


Εντάξεις Ταμείου Συνοχής

MIS_5016111_ΩΙ6Ω7Λ7-ΨΡΞ


Εντάξεις Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

5000456_ΤΡΟΠ_6ΔΧΘ7Λ7-8ΝΖ

5035509_ΑΡΧ_Ψ54Τ7Λ7-4ΔΟ

5038731_ΕΠ_ΩΑΗΩ7Λ7-1ΕΩ

5039507_ΑΡΧ_ΕΠ_ΩΥΠΛ7Λ7-ΠΝΔ

ΑΠ_14_5000083_ΤΡΟΠ_Ω5Η87Λ7-2ΧΥ


Εντάξεις  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»

ΔΡΑΣΗ_4.3.4_ΠΑΑ_6ΩΕΝ7Λ7-ΙΤΛ