ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 – 2020

Τελευταία ενημέρωση 08/06/2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ_ΠΡΑΞΕΩΝ_08_06_2020


Εντάξεις και Τροποποιήσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας 

Άξονας Προτεραιότητας 01 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 02 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 03 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 04 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 05 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 06 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 07 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 08 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 09 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 10 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 11 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 12 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)

Άξονας Προτεραιότητας 13 (Εντάξεις & Τροποποιήσεις)


Εντάξεις Κρατικών Ενισχύσεων

ΑΠ_03_ΚΕ_ΚΩΔΙΚΟΣ_ΟΠΣ_2633_7ΝΦΦ7Λ7-602

ΑΠ_03_ΚΕ_ΚΩΔΙΚΟΣ_ΟΠΣ_2633_ΤΡΟΠ_ΩΟΔΓ7Λ7-524

3664_ΑΡΧ_6ΨΘΙ7Λ7-ΘΒΥ

3664_1η_ΤΡΟΠ_ΩΦΡΤ7Λ7-7Χ5

3664_2η_ΤΡΟΠ_Ψ77Ι7Λ7-Ε9Ψ

3664_3η_ΤΡΟΠ_ΩΒΧ67Λ7-9Γ9

3664_4η_ΤΡΟΠ_62ΛΘ7Λ7-09Θ


Εντάξεις Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

5000456_ΤΡΟΠ_6ΔΧΘ7Λ7-8ΝΖ

5035509_ΑΡΧ_Ψ54Τ7Λ7-4ΔΟ

5038731_ΕΠ_ΩΑΗΩ7Λ7-1ΕΩ

5039507_ΑΡΧ_ΕΠ_ΩΥΠΛ7Λ7-ΠΝΔ

5000083_ΤΡΟΠ_Ω5Η87Λ7-2ΧΥ

5000083_ΤΡΟΠ_6Ρ0Α7Λ7-5Β9

5003920_ΤΡΟΠ_6ΟΚΞ7Λ7-9ΑΨ

5003920_ΤΡΟΠ_Ω8Δ87Λ7-ΡΔΔ

5016111_ΤΡΟΠ_ΩΙ6Ω7Λ7-ΨΡΞ


Εντάξεις  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»

ΔΡΑΣΗ_4.3.4_ΠΑΑ_6ΩΕΝ7Λ7-ΙΤΛ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ_ 19.2.4.4_ΨΗΑΛ7Λ7-ΑΥΞ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ_ 19.2.4.5_ΩΧ3Ξ7Λ7-5Λ7

ΥΠΟΔΡΑΣΗ_19.2.4.2_9ΨΠ97Λ7-ΛΥΜ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ_19.2.4.3_ΨΑΘΗ7Λ7-ΓΙΟ