ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020

Τροποποίηση ΥΠΑΣΥΔ


 

ΦΕΚ 1856 / 26 Νοεμβρίου 2010
(Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής υποβολής και έγκρισής τους.)


ΦΕΚ 265 / 23 Δεκεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314
(Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις)


ΦΕΚ 715 / 24 Απριλίου 2015
(Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 1310/Γ’ΚΠΣ 310/17−01−2001 (ΦΕΚ 33/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41548/Γ’ ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.)


Κωδικοποιημένη μορφή του ν. 4314/2014


ΥΑ για Τεχνική Βοήθεια


Επικαιροποίηση Κατανομής Υπηρετούντος Προσωπικού Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής σε Μονάδες 8/3/17


Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 32670/ΕΥΘΥ 327/23.03.2015 ΥΑ <<Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής>>