Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους και έχει παράλληλα ξεκινήσει την εθνική δημόσια διαβούλευση με τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες, καθώς και με τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς εταίρους.

Οι Αρμόδιες Αρχές Υπουργείων και Περιφερειών έχουν κληθεί να συμβάλλουν στην εκπόνηση ενός Σχεδίου Ανάπτυξης της χώρας για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

Οργάνωση της διαβούλευσης σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο και επεξεργασία προτάσεων σχεδιασμού (μελέτες, συνέδρια, ημερίδες).

Διαμόρφωση και κατάθεση των πρώτων συνοπτικών θέσεων, στη βάση των κατευθύνσεων της εγκυκλίου.


1η Εγκύκλιος για την κατάρτιση και τον σχεδιασμό του αναπτυξιακού


Συνοπτική παρουσίαση βασικών σημείων 1ης εγκυκλίου σχεδιασμού και κατάρτισης για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό περιόδου 2014-2020.


Έναρξη διαδικασιών διαβούλευσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στην Περιφέρεια Αττικής.


Στρατηγικές θέσεις και προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.