Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2013 ξεκίνησε με τη δημοσίευση της «5ης Έκθεσης για την Πολιτική της Συνοχής» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2010.

Την έναρξη της διαπραγμάτευσης στα όργανα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σηματοδότησε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, στις 29 Ιουνίου 2011. Ακολούθησε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νομοθετικό πλαίσιο, στις 6 Οκτωβρίου 2011, το οποίο θα διέπει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Ταμείων της Αγροτικής Ανάπτυξης και της Αλιείας.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική της Συνοχής κατά την Προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο Γενικού Κανονισμού, αλλά και στους επιμέρους Κανονισμούς, τοποθετεί την Πολιτική Συνοχής ως όχημα για την επίτευξη της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 που στοχεύει στην προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας. Καλείται όχι απλά να συμβάλει σ’ αυτήν, προωθώντας τον κατεξοχήν στόχο της σύγκλισης που υπηρετεί, αλλά να προσανατολιστεί αποκλειστικά στις θεματικές προτεραιότητες της στρατηγικής, με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για την εκπλήρωσή τους.

Παράλληλα, δημιουργείται ένα νέο εργαλείο, το «Διασυνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF) που αποτελεί μια πολιτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδομών πανευρωπαϊκής εμβελείας σε μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες.

Βασική διαφοροποίηση της νέας προγραμματικής περιόδου έναντι της τρέχουσας αποτελεί η πρόταση υιοθέτησης Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης, που στοχεύει στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, συμπεριλαμβανομένων των Ταμείων Γεωργικής Ανάπτυξης και Αλιείας, μέσω της επικέντρωσης στους έντεκα θεματικούς στόχους της ΕΥΡΩΠΗ 2020, πάνω στους οποίους θα βασιστούν οι Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης (δηλαδή τα νέα ΕΣΠΑ των ΚΜ) και τα επιχειρησιακά προγράμματα.

Ειδικότερα για τη χώρα μας, υποχρέωση είναι ο σεβασμός των πολιτικών κειμένων, τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών – προτεραιοτήτων, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2011-2014.

Σχετικά κείμενα :

Κανονισμός αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού 1084/2006


Κανονισμός αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το ΕΤΠΑ και τον στόχο “Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση” και για την κατάργηση του Κανονισμού 1080/2006


Κανονισμός αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΕΚΤ και την κατάργηση του κανονισμού 1081/2006


Κανονισμός αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και την κατάργηση του Κανονισμού 1083/2006


Ανακοίνωση της Επιτροπής “Ευρώπη 2020″. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη


Position of the European Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in Greece for the period 2014-2020


Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή


Παρουσιάσεις για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020


Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011 – 2014