Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ATT136 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ [9] ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MINI BUS» – ΑΤΤ136

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ136
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας
Θεματικός στόχος
09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Επενδυτική προτεραιότητα
9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και υποδομές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων και προώθηση της κοινωνικής ένταξης
Ειδικός στόχος
9.α.1 - Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές
Δράση
9.α.1.16 - Προμήθεια εννέα (9) ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων mini bus
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
1
Προϋπολογισμός
558.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10

«Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ [9] ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MINI BUS»