Αρχική μελέτη έργων προτεραιότητας

ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ_ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ GIS_1142016


Αναθεωρημένη μελέτη – Σεπτέμβριος 2017

1η Αναθεώρηση

ΕΡΓΑ Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Αναθεώρηση)


Πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, την Προκαταρκτική Αξιολόγηση, τους Χάρτες Επικινδυνότητας, τους Χάρτες Κινδύνων και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας