Υποχρεώσεις Δικαιούχων ΠΕΠ Αττικής


Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και σελίδα ΣΔΕ) έχουν  αναρτηθεί υποδείγματα για την διοικητική ικανότητα δικαιούχων Δήμων και Περιφερειών, προκειμένου να αξιοποιηθούν από δυνητικούς δικαιούχους της ΠΠ 2014-2020.

https://www.espa.gr/el/Pages/staticImplementationControl.aspx

https://www.espa.gr/el/Pages/elibrary.aspx

 


ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ


Κλείσιμο ΕΣΠΑ 2007 – 2013


Διαχειριστική Επάρκεια ΕΣΠΑ 2014 – 2020


Οδηγός για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης τής απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις.


Δελτίο αξιολόγησης προόδου πράξης – υποέργου (ΕΤΠΑ).


Οδηγός για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης τής απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΤΠΑ , ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις.


Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ΕΤΠΑ,το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής.


Δελτίο παρακολούθησης πράξης – υποέργου (ΕΤΠΑ).


Eγκύκλιος Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής για ορισμό υπολόγου.


Aποτύπωση διαδικασιών πληρωμής έργων στο ΕΣΠΑ μέσω υπολόγου.


Διαδικασίες για την ολοκλήρωση πράξεων στο ΕΣΠΑ-Οδηγίες προς Δικαιούχους


Λίστα διοικητικής επαλήθευσης δήλωσης δαπανών.


Μηνιαίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών.