Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης

Η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α’ 61) και ιδίως στα άρθρα 29 και 63 (παρ. 12) αυτού.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 και τα μέλη ασκούν τα καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.