Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική" - Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβάνει με βάση το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014.

Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"

Η Αττική αλλάζει

Περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία υιοθετείται στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, είναι μια διαδικασία η οποία προωθεί την καινοτομία που ενισχύει τους οικονομικούς τομείς μιας περιοχής επιταχύνοντας την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευημερία.