Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ερωταπαντήσεις (FAQ) σχετικά με την Πρόσκληση ΑΤΤ024 (Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών)

Ερωταπαντήσεις (FAQ) σχετικά με την Πρόσκληση ΑΤΤ024

(Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών)

α/α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1 Το σχέδιο απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα, φαίνεται ότι το υπογράφει ο Δήμαρχος. Και οι συνημμένες αποφάσεις ορισμού Επιτροπών παραλαβής, Υπευθύνου κλπ θα είναι με την ίδια απόφαση Δημάρχου; Το σχέδιο απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα το υπογράφει ο Δήμαρχος. Οι συνημμένες σε αυτό αποφάσεις ορισμού Επιτροπών παραλαβής, Υπευθύνου κλπ δεν σχετίζονται με αυτή και μπορεί να υπογράφονται από οποιονδήποτε έχει τη σχετική αρμοδιότητα από τον Δήμο (π.χ. Δήμαρχος ή αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κλπ).
Η απόφαση υλοποίησης θα εγκριθεί μετά την απόφαση ένταξης της πράξης στο πρόγραμμα.
2 Μπορούν να ενταχθούν και να συνεχιστούν υπάρχουσες δομές με το υπάρχον προσωπικό; ΌΧΙ. Η παρούσα πρόσκληση αφορά ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ με ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ προσωπικού μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.
3 Μπορεί  να χρηματοδοτηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης απόδοσης; ΝΑΙ. Από της λοιπές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% επί του ποσού των άμεσων δαπανών.
4 Το ποσοστό αναπηρίας είναι διαφορετικό στην πρόσκληση από ότι στον οδηγό της ΕΥΣΕΚΤ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ
  Σε κάποια σημεία τις πρόσκλησης υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τον οδηγό. Τι υπερισχύει; Σε κάθε περίπτωση υπερισχύει ο οδηγός.
5 Χρειάζεται απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για συμμετοχή στην πρόσκληση; ΝΑΙ. Για Δήμους ~απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ ~ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου εάν απαιτείται από το καταστατικό τους
6 Χρειάζεται νέα Διαχειριστική Επάρκεια για την προγραμματική περίοδο 2014-2020; ΝΑΙ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 απαιτείται απόδειξη Διαχειριστικής Επάρκειας του φορέα σε ΚΑΘΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ξεχωριστά
7 Απαιτούνται νέοι κωδικοί πρόσβασης στο ΟΠΣ ή ισχύουν αυτοί της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου; Απαιτούνται νέοι κωδικοί.
8 Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο έως 100 νοικοκυριά (δηλ. περίπου 300 ωφελούμενους) απαιτεί προσωπικό 2 ατόμων. Στην περίπτωση που οι ωφελούμενοι είναι περισσότεροι, πόσα άτομα θα είναι το προσωπικό; Το ΠΕΠ Αττικής με την υπ’ αρ.: 2187/07-06-2016 Πρόσκληση χρηματοδοτεί μόνο την ελάχιστη απαιτούμενη στελέχωση ανά κατηγορία δομής, στην προκειμένη περίπτωση 2 άτομα προσωπικό με τις αναφερόμενες ειδικότητες. Εάν για την ομαλή λειτουργία της δομής απαιτείται επιπλέον προσωπικό, αυτό πρέπει να καλυφθεί με άλλους τρόπους (π.χ. μετακίνηση υπάρχοντος τακτικού προσωπικού από υπηρεσίες του Δήμου, κ.λπ.)
9 Από πού θα καλύπτονται τα τρόφιμα, τα φάρμακα και τα υλικά για την παρασκευή γευμάτων; Για όλες τις δομές που χρηματοδοτούνται από τη πρόσκληση, προβλέπεται η δημιουργία Σχεδίου Δικτύωσης και Δημοσιότητας, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται μεταξύ άλλων η υλοποίηση των απαραιτήτων ενεργειών από την πλευρά του δικαιούχου για την εξασφάλιση χορηγιών, δωρεών από επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα αντίστοιχα είδη της προτεινόμενης δομής (τρόφιμα, φάρμακα, παραφερμακευτικά είδη κ.λπ.), καθώς επίσης η αποδοχή συνεισφορών πολιτών και συλλογικών φορέων (σχολεία, σύλλογοι κ.λπ.) – (βλ. σελ. 10-12, 17-18 του Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών).
Επιπλέον, η προμήθεια των αναγκαίων αγαθών δύναται να συμπεριληφθεί στην κατηγορία των λοιπών δαπανών για την υλοποίηση της πράξης (βλ. σελ. 8 της οικείας Πρόσκλησης, ενότητα 4.4)
10 Το Κοινωνικό Συσσίτιο υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει αυτόνομα; Και εάν ναι με τι αριθμό  και ποιες ειδικότητες προσωπικού; Η Δομή του κοινωνικού συσσιτίου δύναται να λειτουργήσει αυτόνομα, ως εξής:
– Για μια δομή συσσιτίου για 100 έως 150 ωφελούμενους απαιτείται η πρόσληψη 4 ατόμων με αντίστοιχες ειδικότητες που αναφέρονται στη σελ. 13 του Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών
– Για μια δομή συσσιτίου για πάνω από 150 ωφελούμενους απαιτείται η πρόσληψη 5 ατόμων με αντίστοιχες ειδικότητες που αναφέρονται στη σελ 14 του Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών
11 Μπορεί να λειτουργήσει η Δομή του Κοινωνικού Συσσιτίου χωρίς μάγειρα ή βοηθό μάγειρα; Η λειτουργία της δομής του συσσιτίου απαιτεί καταρχήν την ελάχιστη στελέχωση που ορίζεται στον Οδηγό Εφαρμογής & την οικεία Πρόσκληση. Οι ζητούμενες ειδικότητες δύναται να προσαρμοστούν εφόσον τεκμηριωθεί επαρκώς (π.χ. χρηματοοικονομικά) η σχετική αλλαγή.
Για παράδειγμα: εάν η χρήση catering τεκμηριωθεί ότι είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα ή/κ πιο αποδοτική συγκριτικά με την παρασκευή συσσιτίου από τη Δομή τότε ο Δικαιούχος στην υποβολή της πρότασής του θα μπορούσε να αιτηθεί την αντικατάσταση των ειδικοτήτων του μάγειρα και του βοηθού μάγειρα με την ειδικότητα π.χ. των τραπεζοκόμων.
Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες τροποποιήσεις στις αιτούμενες ειδικότητες πρέπει να συνάδουν τεκμηριωμένα με το αντικείμενο λειτουργίας της κάθε δομής, και να μην είναι άσχετες ειδικότητες σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει η δομή.
12 Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι υπάρχουν λοιπές λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης που καλύπτεται σε ποσοστό 30%. Σε αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν να ενταχθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, έντυπο ενημερωτικό υλικό, τρόφιμα ή φάρμακα για την κάλυψη των αναγκών των δομών; Οι λοιπές (άμεσες και έμμεσες) επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ύψους 30% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του προσωπικού στελέχωσης περιλαμβάνουν: προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας, κ.λπ.
Η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών μπορεί να περιληφθεί στις κατ’ αποκοπήν λοιπές δαπάνες. Σημειώνεται ωστόσο ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι όροι / περιορισμοί της ΥΠ.Α.ΣΥ.Δ. αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/2015 (ΦΕΚ 1822/Β/2015), και ειδικότερα του άρθρου 16, παρ. Η, σημείο ΙΙ.β
Επισημαίνεται, επίσης, ότι για την επαλήθευση της πραγματοποίησης των ανωτέρω δαπανών της πράξης δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών δαπανών (συμβάσεις, τιμολόγια, δικαιολογητικά πληρωμής κ.λπ.) (βλ. σελ. 15 και σελ. 19 του Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών)
13 Σε περίπτωση που επιλέξουμε τη λειτουργία και των τριών δομών, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτιο και Φαρμακείο, ποιος θα είναι ο αριθμός εργαζομένων που θα στελεχώνει την κάθε δομή; Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός εργαζομένων ανά δομή; Σε περίπτωση διακριτής λειτουργίας και των τριών κατηγοριών δομών (κοινωνικό παντοπωλείο, συσσίτιο, κοινωνικό φαρμακείο) πρέπει να διασφαλιστεί αθροιστικά η ελάχιστη απαιτούμενη στελέχωση ανά κατηγορία δομής (2 άτομα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, 4 ή 5 άτομα για το συσσίτιο ανάλογα με τον αριθμό των ωφελούμενων, 2 άτομα για το Κοινωνικό Φαρμακείο) όπως αναφέρεται στον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (βλ. σελ. 13,14,18).
Ο μέγιστος αριθμός εργαζόμενων που δύναται να καλυφθεί από την οικεία πρόσκληση ταυτίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη στελέχωση ανά κατηγορία δομής. Ωστόσο, ο μέγιστος αριθμός στελέχωσης της κάθε δομής μπορεί να διαμορφωθεί και από στελέχη που υπάγονται στο τακτικό προσωπικό του κάθε Δικαιούχου.
14 Σε ποιες περιπτώσεις και με ποιόν τρόπο μπορεί να παραμείνει το υπάρχον προσωπικό όπως περιγράφεται στην πρόσκληση στη σελίδα 5 στο β.; Το υπάρχον προσωπικό που απασχολείται σε υφιστάμενες δομές, οι οποίες χρηματοδοτούνται από άλλη πράξη ή/και προγραμματική περίοδο, ΔΕΝ μπορεί να μεταφερθεί αυτοδίκαια στις δομές που θα χρηματοδοτηθούν από την παρούσα πρόσκληση καθώς πρόκειται για νέες δομές που πρέπει να στελεχωθούν εξ’ αρχής. Η διαδικασία στελέχωσης των δομών θα πραγματοποιηθεί με προσλήψεις νέου προσωπικού ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανά κατηγορία Δικαιούχου, και σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις (κριτήρια επιλογής) του Οδηγού Εφαρμογής.
Δύναται, ωστόσο, η μετακίνηση του υφιστάμενου τακτικού προσωπικού του οικείου ΟΤΑ των προβλεπόμενων ειδικοτήτων, (το οποιο δεν είναι επιλέξιμο συγχρηματοδότηση) .
Σημειώνεται ότι για  όλες τις νέες προσλήψεις όλοι οι δικαιούχοι (οτα, ΚΟ, κοινσεπ, κλπ)  ακολουθούν υποχρεωτικά  ανοιχτές διαδικασίες πρόσληψης με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης – οδηγού, όπως αναφέρεται ρητά και στην πρόσκληση στο πεδίο 1.1
15 Στον οδηγό  αναφέρεται στις σελίδες 14 και 18 «Τα ποσά που αναφέρονται ως αμοιβές προσωπικού είναι ενδεικτικά  ανά μήνα και έτος και ανά ειδικότητα. Σε περιπτώσεις που προβλέπονται 14 μισθοί ετησίως, η συνολική ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας προσαρμόζεται.» Τι σημαίνει προσαρμόζονται; Από τι εξαρτάται αυτή η προσαρμογή; Σχετίζεται με το ποιος είναι ο δικαιούχος του έργου; Αν ένας φορέας (π.χ. ΜΚΟ) προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει να πληρώνει 14 μισθούς στο προσωπικό του, τότε το ετήσιο κόστος προκύπτει ως εξής, για κάθε ειδικότητα: (ενδεικτικό μηνιαίο κόστος ειδικότητας της πρόσκλησης Χ 12 μήνες) / 14 (μήνες – μισθούς).
Θα μπορούσαμε να πούμε μηνιαίος μισθός Χ 14 μισθούς, αλλα θα ξεφύγει ο π/υ σε επίπεδο πρόσκλησης και ΠΕΠ.                                                                                        Το «ενδεικτικά» αναφέρεται και στις διαφοροποιήσεις ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, προϋπηρεσία και λοιπές παραμέτρους που μπορεί να διαφοροποιούν τους μισθούς.
16 Σε αντίστοιχη πρόσκληση για τις ίδιες δομές για την περίοδο 2007-2013 μέσα στον προϋπολογισμό υπήρχαν και δαπάνες για τη διοικητική και λογιστική υποστήριξη του έργου. Σε αυτή την πρόσκληση κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προϋπολογίζεται. Πως θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες σε οποιοδήποτε κατηγορία δυνητικών Δικαιούχων; Στην παρούσα πρόσκληση οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες αφορούν μόνο στη μισθοδοσία του προσωπικού που θα στελεχώσει τις δομές.
Οι λοιπές (άμεσες και έμμεσες) επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ύψους 30% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού περιλαμβάνουν προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων μπορεί να περιληφθεί και η λογιστική υποστήριξη του Δικαιούχου), π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας, δαπάνες για τη διοικητική και λογιστική υποστήριξη του έργου κ.λπ.
Επιπλέον, η οικονομική / λογιστική υποστήριξη που αφορά στη λειτουργία των αιτούμενων δομών θα μπορούσε να καλυφθεί και μέσω της Οικονομικής Υπηρεσίας (ή άλλου αρμόδιου οργάνου) του κάθε Δικαιούχου.
17 Στον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργία Δομών Παροχής Βασικών Αναγκών αναφέρεται ότι Βασικό Εργαλείο θα αποτελέσει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, μια εφαρμογή που θα παρασχεθεί κεντρικά από το Υπουργείο Εργασίας. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι έτοιμο; Είναι το ίδιο σύστημα που περιγράφεται μέσα στον οδηγό ως ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσης; Ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το σύστημα και τι πληροφορίες θα παράσχει για κάθε δικαιούχο; Θα υπάρχει εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη; Και εάν ναι με ποιους πόρους θα καλύπτεται; Το Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας του σχετικού πληροφοριακού συστήματος ώστε να είναι έτοιμο μέχρι την έναρξη λειτουργίας των δομών. Σε περίπτωση που μέχρι τότε δεν έχει παραδοθεί στους δικαιούχους, θα δοθούν από το Υπουργείο Εργασίας οι κατάλληλες οδηγίες προκείμενου οι δικαιούχοι να διαμορφώσουν και να χρησιμοποιήσουν ένα απλό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής (π.χ. ένα excel) μέχρι την ολοκλήρωση του κεντρικού συστήματος.
18 Στο παράρτημα Ι στο 7. Κριτήρια προσλήψεων και Μοριοδότηση ο πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων διαφέρει σε 2 σημεία από ότι το αντίστοιχο παράρτημα στον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αναγκών. Πιο συγκεκριμένα οι διαφορές εντοπίζονται στα εξής σημεία:
• Είναι διαφορετική η μοριοδότηση των αιτούντων με αναπηρία. Ενώ στον οδηγό αναφέρει διαβάθμιση στους αιτούντες ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας τους, στην πρόσκληση που βγάλατε δεν υφίσταται η συγκεκριμένη διαβάθμιση αλλά μια διαφορετική μοριοδότηση.
• Στην εργασιακή εμπειρία ενώ στον Οδηγό αναφέρεται ότι      μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία συναφής με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη, στην πρόσκληση δεν αναφέρετε πουθενά αυτή η εξειδίκευση.
Επομένως βάση ποιού πίνακα Βαθμολόγησης Κριτηρίων θα Αξιολογήσουμε τις αιτήσεις για τη στελέχωση και επιλογή προσωπικού για τις Δομές;
Η διαδικασία στελέχωσης και επιλογής προσωπικού πραγματοποιείται με βάση τα όσα αναφέρονται στις σελ. 21-23 του Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών.
19 Ποιες είναι οι προδιαγραφές για τις υποδομές των δομών; Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια επιλογής της πράξης, το οποίο αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Ειδικότερα θα πρέπει να τηρούνται  οι κείμενες διατάξεις  υγειονομικές διατάξεις όσο αφόρα στις δομές συσσιτίων.
20 Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο: « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» μπορεί να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία υφιστάμενων δομών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και μετά την λήξη αυτού συντηρήθηκαν από το Δήμο; Η παρούσα πρόσκληση αφορά ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ με ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ προσωπικού μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί υφιστάμενη δομή (ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013). Ωστόσο, εάν σε ένα Δήμο υπάρχουν υφιστάμενες υποδομές (οι οποίες χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για να στεγάσουν κοινωνικά φαρμακεία, παντοπωλεία κλπ), δύναται η πρόταση του οικείου Δήμου να περιλαμβάνει αυτές.
21 Κατά την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένος καταμερισμός του επιπλέον 30% άμεσων δαπανών  που διατίθεται  για λοιπές δαπάνες ή είναι κάτι που θα εξειδικευθεί μετά την ένταξη της πράξης και στην παρούσα φάση θα αναφέρεται μόνο ως ποσό; Η συμπλήρωση των πινάκων του Παρατήματος του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα, αποτελεί μια  ενδεικτική αναφορά στην κατανομή του ποσού του 30% επί του ποσού των επιλέξιμων δαπανών
22 Στην παράγραφο Γ του Πίνακα Βαθμολόγησης Κριτηρίων, οι αντίστοιχες μονάδες στην εμπειρία αφορούν μόνο στους ήδη εργαζόμενους στις Κοινωνικές Δομές ή αφορά γενικότερα όλους τους υποψήφιους με εμπειρία στο ίδιο αντικείμενο, εκτός όμως του συγκεκριμένου έργου. Αφορά όλους τους υποψήφιους με εργασιακή εμπειρία συναφής με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη ανεξάρτητα του  Φορέα Υλοποίησης.
23 Στο παράρτημα ΙΙΙ, στην Στελέχωση και Ενδεικτικό Ετήσιο Κόστος καθώς και στην παράγραφο Β1 για την λειτουργία του Συσσιτίου και Παντοπωλείο έως 150 ωφελούμενοι (νοικοκυριά), θα πρέπει και οι 150 ωφελούμενοι να έχουν και σίτιση και προϊόντα παντοπωλείου. ΟΧΙ.  Δεν χρειάζεται όλοι να απολαμβάνουν και συσσίτιο και παντοπωλείο.
24 Στο Κοινωνικό Φαρμακείο, προβλέπεται ένας φαρμακοποιός, ο οποίος με βάση την εργατική νομοθεσία θα εργάζεται περίπου 220 ημέρες ετησίως. Οι εργάσιμες όμως ημέρες είναι 245. Πώς θα λειτουργεί το φαρμακείο τις 25 ημέρες απουσίας του φαρμακοποιού. Το κοινωνικό φαρμακείο λειτουργεί  με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως  Παρασκευή, 9:00π.μ.–17:00μ.μ. Ο Δικαιούχος μπορεί να τροποποιήσει ή να διευρύνει το ωράριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της δομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων. Η λειτουργία της δομής δεν κωλύεται από την απουσία του φαρμακοποιού (π.χ. προγραμματισμένη άδεια) διότι αφενός θα έχει γίνει προγραμματισμός ενεργειών κατά την περίοδο της άδειας του αφετέρου δεν θα απουσιάζει ταυτόχρονα και το υπόλοιπο προσωπικό της δομής.
25 Στην Πρόσκληση δεν διευκρινίζεται η λειτουργία του Συσσιτίου εάν θα είναι όπως μέχρι σήμερα 365 ημέρες το χρόνο, δηλαδή θα λειτουργεί και σαββατοκύριακα και αργίες και μόνο τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως Παρασκευή). Η δομή συσσιτίου  λειτουργεί  με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως  Παρασκευή, 9:00π.μ.–17:00μ.μ. Ο Δικαιούχος μπορεί να τροποποιήσει ή να διευρύνει το ωράριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της δομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.
26 Στο Δήμο Χ στην προηγούμενη περίοδο λειτούργησαν δομές για τη φτώχεια, σε σύμπραξη με ΜΚΟ, που ήταν διαδημοτικές (Δήμος Χ, Δήμος Υ, Δήμος Ζ). Στα πλαίσια της νέας πρόσκλησης οι δομές που θα δημιουργηθούν θα μπορούσαν να είναι διαδημοτικές. Εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα μπορούσε να λειτουργεί με τη μορφή παραρτήματος στους συνεργαζόμενους δήμους (ως σημεία διανομής). Στην παρούσα πρόσκληση ισχύουν τα εξής:
• Στην περίπτωση που τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης είναι ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ & ΚΟΙΣΠΕ είναι απαραίτητο σύμφωνο συνεργασίας με τον Δήμο στον οποίο θα χωροθετηθεί η δομή. Παράλληλα οι  ΜΚΟ,ΚΟΙΝΣΕΠ & ΚΟΙΣΠΕ θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν πραγματική έδρα ή παράρτημα στο Δήμο με οργανωμένο χώρο εργασίας, ο οποίος πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας ((βλ. σελ. 6 του Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών).
• Στην περίπτωση πού ένας Δήμος δεν διαθέτει διαχειριστική/διοικητική επάρκεια για να υλοποιήσει την πράξη ως τελικός δικαιούχος, μπορεί να ζητήσει στελεχιακή υποστήριξη από έναν άλλο Δήμο της ίδιας Περιφέρειας μέσω “σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας” (άρθρο 99 του Ν/3852/2010)
27 Επίσης στην περιγραφή στελέχωσης των δομών διαφαίνεται η δυνατότητα παραμονής του υφιστάμενου προσωπικού και συμπληρωματικής στελέχωσης όπου απαιτείται. Αυτό θα ισχύει σε περίπτωση συνέχισης της συνεργασίας με την ΜΚΟ ή και σε περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει να αναλάβει από μόνος του τη λειτουργία της δομής. Το υπάρχον προσωπικό που απασχολείται σε υφιστάμενες δομές, οι οποίες χρηματοδοτούνται από άλλη πράξη ή/και προγραμματική περίοδο, ΔΕΝ μπορεί να μεταφερθεί αυτοδίκαια στις δομές που θα χρηματοδοτηθούν από την παρούσα πρόσκληση καθώς πρόκειται για νέες δομές που πρέπει να στελεχωθούν εξ’ αρχής. Η διαδικασία στελέχωσης των δομών θα πραγματοποιηθεί με προσλήψεις νέου προσωπικού ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανά κατηγορία Δικαιούχου, και σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις (κριτήρια επιλογής) του Οδηγού Εφαρμογής.
Δύναται, ωστόσο, η μετακίνηση του υφιστάμενου τακτικού προσωπικού του οικείου ΟΤΑ των προβλεπόμενων ειδικοτήτων το οποίο δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση.
Επισημαίνεται ότι για όλες τις νέες προσλήψεις όλοι οι δικαιούχοι (ΟΤΑ, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ) ακολουθούν υποχρεωτικά ανοιχτές διαδικασίες προσλήψεις με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης – οδηγού, όπως αναφέρεται ρητά και στην πρόσκληση.. στο πεδίο 1.1.
Σημειώνεται ότι η αναφορά για τη δυνατότητα παραμονής υφιστάμενου προσωπικού με συμπληρωματική στελέχωση, όπου απαιτείται (σελ 5 της πρόσκλησης), δεν ισχύει και αναμένεται η σχετική ορθή επανάληψη.
28 Στην περίπτωση υποβολής πρότασης με 2 υποέργα (πχ Υποέργο 1: Κοινωνικό Φαρμακείο, Υποέργο 2: Κοινωνικό Παντοπωλείο), πόσα Σχέδια Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, πρέπει να υποβληθούν; Πρέπει να υποβληθούν ΔΥΟ Σχέδια Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, δηλαδή ένα για κάθε υποέργο.
Στο Συνοδευτικό Πίνακα με τα Παραδοτέα Υποέργου ανά Πακέτα Εργασίας στο πεδίο Πακέτα Εργασίας πρέπει να αναφέρεται το σχετικό υποέργο, το οποίο θα εξειδικευτεί περισσότερο στο πεδίο Παραδοτέα.
Το ‘ποια’ θα είναι τα παραδοτέα είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δικαιούχου, ανάλογα με το πώς έχει αποφασίσει να στηθεί η δομή/ή να πραγματοποιηθεί η δημοσιότητα, η δικτύωση κλπ.
29 Μπορούν να λειτρουγούν στο ίδιο κτίριο δύο δομές (πχ ένα Κοινωνικό Φαρμακείο και ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο); Μπορούν, αρκεί να λειτουργούν σε δύο διακριτούς χώρους, οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα  άτομα με αναπηρία, πχ πρόβλεψη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ, πρόβλεψη σήμανσης κλπ  (παράρτημα IV της πρόσκλησης)