Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ολοκλήρωση Πράξεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020, ο Δικαιούχος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διαχειριστική ολοκλήρωση της Πράξης, για την οποία χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα, προκειμένου η Διαχειριστική Αρχή επιβεβαιώσει

  • την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,
  • ότι η πράξη είναι λειτουργική
  •  και έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που τέθηκαν με την απόφαση ένταξης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 έχει ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31 Δεκεμβρίου 2023.

Οι Δικαιούχοι των πράξεων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οφείλουν να επισπεύσουν την υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτών εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται ανωτέρω.


Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο 681

Συνημμένο και όλο το αναγκαίο υλικό σε zip αρχείο

Προβολή αρχείου pdf
Αρχείο pdf