Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Εικόνα
Εικόνα

Σχετικά με την Έξυπνη Εξειδίκευση

Η καινοτομία διαδραματίζει έναν βασικό ρόλο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας περιφέρειας, καθώς και στην αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, όπως οι δημογραφικές αλλαγές, η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η καινοτομία είναι μια διαδικασία που μετατρέπει τη γνώση σε οικονομικές και κοινωνικές αξίες επιταχύνοντας την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευημερία. Η καινοτομία πρέπει να γίνεται με επικέντρωση στον ανθρώπινο παράγοντα και στις επιχειρήσεις που είναι σε θέση να μεταφράσουν την καινοτομία σε νέες θέσεις εργασίας και αξίες.

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία υιοθετείται στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι μια στρατηγική η οποία προωθεί την καινοτομία που ενισχύει τους οικονομικούς τομείς μιας περιοχής που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα μέσα από μια στοχευμένη προσέγγιση.

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης μιας περιφέρειας θα πρέπει να εστιάσει σε βασικές κατευθύνσεις όπως π.χ :

  • Η διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και άλλων εταίρων.
  • Η συμβολή στην ανάπτυξη και την απασχόληση εστιάζοντας στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και στην ωρίμανση της αγοράς.
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη καινοτομιών και την επιχειρηματικότητα με την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση.
  • Η διαμόρφωση ενός συστήματος καινοτομίας με σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες και ιεραρχήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών και το επίπεδο των διαθέσιμων πόρων.

Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 2014-2020, η έξυπνη εξειδίκευση έχει προταθεί ως ένας «εκ των προτέρων επιβαλλόμενος όρος (“ex-ante conditionality”)». Αυτό σημαίνει ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να έχει υιοθετήσει μια τέτοια στρατηγική πριν αρχίσει η εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου.